Veranstaltungskalender

JUNI/JUIN 2017
° FB-Tag/Journée de perfectionnement SWISS UROLOGY
15.06.17 - Bern (Casino

SEPTEMBER/SEPTEMBRE 2017

° Jahrestagung/Congrès annuel SWISS UROLOGY

06. - 08.09.17 - Lugano
° 47th Annual Meeting of the International Continence Society
12. - 15.09.17 - Florence (IT): call for abstracts

OKTOBER/OCTOBRE 2017
° 37e Congrès de la Société internationale d'Urologie (SIU)
19. - 22.10.17 - Lisbon - INFOhttp://uroweb.org
° 6. Brennpunkt Urologie 2017
27. - 28.10.17 - Zürich (Sonnenberg Convention Center) - INFO

NOVEMBER/NOVEMBRE 2017
° 7. iNTERDISZIPLINÄRES PROSTATAKARZINOMSYMPOSIUM
09.11.17 - St. Gallen (Olma Messen) - REGISTRATION

2018

 

JUNI/JUIN 2018
° FB-TAG SWSS UROLOGY/JOURNÉE DE PERFECTIONNEMENT SWISS UROLOGY
14.06.18 - Bern(e) - Kursaal